วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปรบมืออุดมการณ์ อสม.


ปรบมืออุดมการณ์ อสม.
อสม....ปรบมือ
12  345            อาสา      
12  345            สามัคคี   
12  345            มีวินัย 
อุดมการณ์..      เยี่ยม !!..
ท่านเป็นใคร ?.. อสม.
มาจากไหน?..   มาจากบ้าน
มาทำไม ?..       ใจสั่งมา
สู้ไม่สู้ ?..           สู้  สู้
สู้แค่ไหน ?..      สู้แค่ตาย 
ตายเพื่อใคร ?.. ตายเพื่อชาติ
ชาติของใคร ?..ชาติของเราชาวไทยทุกคน...เยี่ยม !!..

           คำกล่าวจรรยาบรรณ  ของ อสม.
ข้าพเจ้า......ขอปฏิญาณว่า
1.ข้าพเจ้า จะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา      
                 และพระมหากษัตริย์
2.ข้าพเจ้า จะดำรงตน  ตามแนวทาง  
                 เศรษฐกิจพอเพียง ของ
                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.ข้าพเจ้า จะฏิบัติงาน อสม. ด้วยความ
                 เสียสละ  ตามอุดมการณ์
                 แห่ง อสม.  คือ   แก้ข่าวร้าย        
                 กระจายข่าวดี  ชี้บริการ       
                 ประสานงานสาธารณสุข    
                 บำบัดทุกข์ประชาชน 
               และดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
4.ข้าพเจ้า จะดำรงไว้ซึ่ง   ความรัก 
                 ความสามัคคี  ความเสียสละ    
                 ความซื่อสัตย์สุจริต  
                 การช่วยเหลือชาวบ้าน 
                  และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5.ข้าพเจ้า  ขออาสา  รับใช้ปวงประชา                       
                  และร่วมกันพัฒนา   สุขภาพ                  
                  ของประชาชนสืบไป
   ไช.....โย    ไช.....โย     ไช.....โยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น